Развитие на туризъм за възрастни хора в отдалечени райони

За проекта 

Проектът възникна от идеята, че въпреки че демографските промени водят до много предизвикателства, те могат да донесат възможности на регионите. Туризмът е един от най-бързо развиващите се индустрии в Европа, а отдалечените региони имат доста неизползван и неразвит потенциал в това отношение. Проектът има за цел да идентифицира добри практики за развитието на туризма като основна целева група са възрастните хора - нарастващ сегмент на туристическия пазар.

Постигнатите резултати в това коопериране ще бъдат важен инструмент за популяризиране сред другите страни в Европа на значението, което „Моделът Туризъм за Възрастни” може да има, а също и какви средства могат да се използват за подобряване на политиките за развитие на регионален туристически продукт за възрастни хора.

Цели 

Основната цел на проекта е да подкрепи развитието на регионалната икономика чрез развитието на туризъм за възрастни хора и подкрепа на здравословно стареене. Проектът цели да информира отговорните представители на регионалните власти, политици, заинтересовани и туристически сектор относно предизвикателствата и ползите, бъдещето и тенденциите и преди всичко споделените добри практики, които да се обменят и внедрят.

Дейности

 • • Идентифициране и обмен на добри практики, които подпомагат преодоляването на предизвикателствата, свързани с развитието на туризъм за възрастни хора и разбирането на възможностите, които той създава за развитието на регионите;

  • Оценка на най-важните предизвикателства за туризма за възрастни хора в регионите;

  • Обмяна на опит в областта на туризъм за възрастни хора чрез провеждане на семинари, срещи на работни групи и учебни пътувания;

  • Укрепване на връзките между партньорите;

  • Разработване на съвместна методология и препоръки на база на обменените добри практики в рамките на проекта; събиране на информация пряко от възрастните хора;

  • Разпространение на получените резултати чрез всички европейски мрежи;

  • Повишаване на капацитета на мрежата и установяване на добри контакти с други европейски проекти и мрежи от European-wide silver economy;

  • Намиране на решение за превръщането на застаряването на населението в предимство и преодоляване на структурните промени чрез използване на нови иновативни методи и средства;

  • Популяризиране на устойчива регионална икономика и начин на живот.