Ανάπτυξη Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιοχές

Σχετικά με το Έργο

Το έργο δημιουργήθηκε από τον προβληματισμό πως αν και οι δημογραφικές αλλαγές επιφέρουν αρκετές προκλήσεις σε διάφορες Περιφέρειες, ωστόσο δημιουργούν και αρκετές ευκαιρίες. Ο Τουρισμός είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στην Ευρώπη και οι σχετικά απομακρυσμένες περιοχές έχουν ανεξερεύνητες και άγνωστες ακόμα ικανότητες ανάπτυξης στο συγκεκριμένο τομέα. Το έργο αυτό επιδιώκει να εντοπίσει τις καλές πρακτικές σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη του τουρισμού για την ολοένα αναπτυσσόμενη μερίδα των ηλικιωμένων ταξιδιωτών.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη συνεργασία θα αποτελέσουν απαραίτητο εργαλείο, ώστε να προβληθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να υιοθετηθεί και να προωθηθεί ένα ‘Μοντέλο Τουρισμού για Ηλικιωμένους’ το οποίο θα οδηγήσει δυνητικά στη βελτίωση των αντίστοιχων Περιφερειακών Πολιτικών.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού για ηλικιωμένους καθώς και η στήριξη της ενεργού και υγιούς γήρανσης. Το έργο σκοπεύει να διαφωτίσει τους αρμόδιους υπαλλήλους των περιφερειακών φορέων, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους πολιτικούς καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους με τους τομείς του τουρισμού και των κοινωνικών ζητημάτων. Το έργο, τέλος, αποσκοπεί στην ανταλλαγή και υιοθέτηση καλών πρακτικών που θα αφορούν στις προκλήσεις και τα οφέλη, το μέλλον και τις τάσεις της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού.   

Δράσεις

• Προσδιορισμός και ανταλλαγή των καλών πρακτικών, ώστε να αποσαφηνιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό για ηλικιωμένους και οι σχετικές δυνατότητες που διαφαίνονται για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες;

• Αξιολόγηση των πιο σημαντικών προκλήσεων του τουρισμού για ηλικιωμένους στις περιφέρειες;

• Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον τουρισμό για ηλικιωμένους, μέσω της διοργάνωσης επιτυχημένων σεμιναρίων, ομάδων εργασίας και επισκέψεων μελέτης;

• Εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των εταίρων του έργου;

• Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και δημιουργία συστάσεων πολιτικής που θα βασίζονται στην ανταλλαγή πρακτικών κατά τη διάρκεια του έργου, συλλέγοντας δεδομένα απευθείας από τους ηλικιωμένους πολίτες;

• Ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων για το όφελος όλων των Ευρωπαίων;

• Βελτίωση της δικτύωσης και των συνεργειών μέσω διευρωπαϊκών δικτύων και προγραμμάτων που αφορούν την τρίτη ηλικία;

• Εξεύρεση λύσης, ώστε να μετατραπεί το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού σε πλεονέκτημα και να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής μέσω καινοτόμων μεθόδων;

• Προώθηση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και ευημερίας.