Hankkeesta

Hanke on syntynyt ajatuksesta, että väestönmuutos luo haasteiden lisäksi mahdollisuuksia eri alueille. Matkailu on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista aloista ja suhteellisen syrjäisillä alueilla on runsaasti sekä hyödyntämättömiä että tunnistamattomia kehittämismahdollisuuksia tällä saralla. Hanke pyrkii löytämään hyviä käytäntöjä, joilla voidaan kehittää senioreille suunnattuja matkailupalveluita.

Tulokset auttavat koko Eurooppaa kehittämään ja vahvistamaan ”seniorimatkailumallia”, jolla ikääntyneet voidaan ottaa paremmin huomioon matkailun kehittämisessä. Lisäksi ne tarjoavat keinoja olemassa olevien toimenpiteiden parantamiseen.

Tavoitteet

Kokonaistavoitteena on vahvistaa matkailuelinkeinoa sekä edistää aktiivista ja tervettä ikääntymistä.  Hanke pyrkii lisäämään alueellisten päättäjien, vaikuttajien sekä matkailu- ja hyvinvointialojen toimijoiden tietoisuutta seniorimatkailun haasteista, mahdollisuuksista, tulevaisuudesta sekä hyvistä käytännöistä. 

Toimenpiteet

• Tunnistetaan ja siirretään seniorimatkailuun liittyviä hyviä käytäntöjä alueiden välillä;

• Selvitetään seniorimatkailun mahdollisuuksia ja haasteita hankealueilla;

• Jaetaan kokemuksia seniorimatkailusta seminaareissa, työryhmissä ja opintomatkoilla;

• Syvennetään partnereiden välistä yhteistyötä;

• Kehitetään yhtenäisiä toimintatapoja ja tehdään toimintatapasuosituksia, jotka pohjautuvat hyviin käytäntöihin ja käyttäjälähtöisiin kyselyihin;

• Tiedotetaan saavutetuista tuloksista koko Euroopan laajuisesti;

• Edistetään yhteistyötä muiden ikääntymiskysymyksiä käsittelevien verkostojen ja hankkeiden kanssa;

• Etsitään innovaatioita ja ratkaisuja, joilla väestön ikääntyminen voidaan kääntää eduksi.