Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych

O projekcie

Idea realizacji projektu wyrosła z przekonania, iż zmiana demograficzna w regionach oprócz istotnych wyzwań niesie ze sobą także konkretne możliwości. Turystyka jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu w Europie, a regiony peryferyjne dysponują znaczącym i niewykorzystanym potencjałem turystycznym. Projekt ma na celu identyfikację dobrych praktyk dotyczących rozwoju turystyki przeznaczonej dla stale rosnącego segmentu turystów seniorów.

Rezultaty uzyskane w ramach wspólnych działań będą istotnym instrumentem informowania reszty Europy o sposobach tworzenia i rozwijania Modelu Turystyki Seniorów, a także o rodzajach narzędzi, jakie mogą być stosowane do poprawy polityk regionalnych dotyczących turystyki osób starszych.

Cele

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionów poprzez rozwój turystyki osób starszych i wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy władz regionalnych, decydentów, polityków i innych interesariuszy zajmujących się polityką społeczną i turystką w zakresie wyzwań, korzyści i przyszłych trendów, a przede wszystkim dobrych praktyk identyfikowanych w ramach projektu.  

Działania

• identyfikacja i wymiana dobrych praktyk mających przezwyciężyć wyzwania związane z turystyką osób starszych w celu identyfikacji głównych możliwości dla rozwoju turystki seniorów w regionach; • ewaluacja najważniejszych wyzwań dla turystyki osób starszych w regionach;

• wymiana doświadczeń dotyczących turystyki osób starszych poprzez seminaria, konferencje, grupy robocze i wizyty studyjne; • pogłębianie wzajemnych relacji między partnerami projektu;

• opracowanie wspólnych metodologii i przedstawianie propozycji zmian dla polityki odnoszącej się do turystyki osób starszych poprzez wymianę dobrych praktyk w ramach projektu i zbieranie informacji bezpośrednio od osób starszych;

• szerokie upowszechnienie uzyskanych wyników na poziomie europejskim;

• zwiększenie potencjału i synergii w ramach ogólnoeuropejskich sieci i projektów srebrnej ekonomii;

• poszukiwanie takich rozwiązań dla starzejącego się społeczeństwa, które umożliwią wykorzystanie istniejącego w nim potencjału, a także przezwyciężenie zmian strukturalnych przy pomocy innowacyjnych rozwiązań;

• promowanie zrównoważonej regionalnej gospodarki i dobrostanu.