Rozvoj seniorského cestovného ruchu v odľahlých regiónoch

O projekte

Projekt vyrástol z myšlienky že demografické zmeny prinášajú do regiónov veľa výziev ale môžu priniesť aj príležitosti. Cestovný ruch je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví v Európe a relatívne vzdialené regióny majú v tomto smere nevyužitý i neznámy potenciál rozvoja. Projekt sa snaží identifikovať dobré príklady zamerané na rozvoj možností cestovného ruchu pre rastúci segment seniorských cestovateľov.

Výsledky získané z tejto spolupráce budú základným nástrojom pre oslovenie zvyšku Európy spôsoby, ktorým môže byť vytvorený a vylepšený “Seniorský Turistický Model” a tiež aké typy nástrojov môžu byť použité na zlepšenie Regionálnych politík seniorského cestovného ruchu

Ciele

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť regionálnu ekonomiku prostredníctvom rozvoja seniorského cestovného ruchu a podporiť aktívne a zdravé starnutie. Projekt si kladie za cieľ informovať zodpovedné regionálne autority, politikov a zainteresované strany v sociálnej oblasti a cestovnom ruchu o výzvach a prínosoch, budúcnosti a trendoch a predovšetkým o dobrých skúsenostiach vymenených a realizovaných v rámci projektu.

Aktivity

• Identifikácia a výmena dobrých skúseností, ktoré pomôžu prekonať výzvy spojené so seniorským cestovným ruchom a pomôžu rozvinúť jasné pochopenie centrálnych možností seniorského cestovného ruchu v regiónoch;

• Vyhodnotenie najdôležitejších výziev seniorského cestovného ruchu v regiónoch;

• Výmena skúseností v seniorskom cestovnom ruchu cez úspešné semináre, pracovné skupiny a študijné návštevy;

• Prehĺbenie vzťahov medzi partnermi;

• Vypracovanie spoločných metodík a odporúčaní založených na dobrých skúsenostiach vymenených počas projektu a zbere údajov priamo od seniorov;

• Šírenie získaných výsledkov pre celoeurópsky prospech;

• Zvýšenie kapacity sieťovania a súčinnosti v rámci celoeurópskej siete striebornej ekonomiky a projektov;

• Hľadanie riešení pre zmenu starnutia populácie vo výhodu a prekonanie štrukturálnych zmien novými inovatívnymi prostriedkami;

• Podporovať udržateľnú regionálnu ekonomiku a prosperitu.